FANDOM


A l'hora d'elaborar una unitat didàctica per competències, hem de seguir aquestes recomanacions: Edit

a) Els objectius, continguts i criteris d'avaluació han de fixar-se amb relació als enunciats a la programació d'aula.

b) Quant als descriptors competencials, cal triar:

- Dos o tres de la competència afí a la nostra matèria (competència Lingüística).

- Un d'aprendre a aprendre (hàbits i destreses mentals i de comprensió, treball cooperatiu...).

- De forma alterna en cada unitat didàctica, un d'autonomia i iniciativa, o un de competència social i ciutadana.

- Un d'una competència no afí a la nostra matèria.