FANDOM


Tot seguit, hi ha alguns enllaços que ens poden orientar a l'hora d'elaborar les rúbriques necessàries per avaluar les activitats plantejades a l'aula. En la majoria dels casos, són materials vincultats a l'avaluació de l'expressió oral i escrita. D'altra banda, no hem d'oblidar que seria desitjable la coordinació en aquests apartats amb el professorat que imparteix castellà.

Accés a diversos exemples de rúbriques

Exemple de rúbrica d'expressió escrita

Un altre exemple de rúbrica d'expressió escrita

També d'expressió escrita

Document que aporta exemples de rúbriques per a avaluar l'expressió oral i escrita, el treball en equip...

Recurs que enllaça a un model de rúbrica per avaluar l'expressió oral i un altre per a l'expressió escrita

Un altre exemple vinculat a l'expressió escrita

Aquest exemple permet avaluar l'expressió oral

També expressió oral